Splošni pogoji prodaje naših aranžmajev

Uvod

Ti splošni pogoji (v tem besedilu: Pogoji) urejajo medsebojne odnose med EXCURSIONS AND SERVICES HEINRICH, obrat za turistične storitve, Supleti 3, 10000 Zagreb, OIB 37850354303, odgovorna oseba: Renata Heinrich, lastnik (v tem besedilu: agencija ali mi), kot fizičnim ali internetnim ponudnikom storitev in naročnikom storitev, oziroma tretjo osebo kot uporabnikom v primeru, ko naročnik kupi storitev v korist tretje osebe (v nadaljevanju: naročnik ali vi). Izdelki agencije vključujejo izlete z ladjo, avtobusne izlete, nastanitve in druge turistične storitve. Spletni nakup samodejno pomeni sprejetje teh Pogojev in v trenutku plačila le-ti postanejo pogodba med agencijo in naročnikom. Agencija v poslu z naročnikom je lahko:
• organizator potovanja, v tem primeru deluje v svojem imenu in na svoj račun, izda naročniku svoj račun in turistično napotnico, ki vsebuje podroben opis storitve, ter prevzema vso odgovornost za izvedbo izleta, odpoved in pomanjkljivosti pri opravljanju storitve,
• posrednik, v tem primeru deluje v tujem imenu in na svoj račun, izda svoj račun in turistično napotnico ali potniško vozovnico pri organizatorju potovanja, na katerega se prenašajo vse obveznosti za opravljanje storitve.

1. Storitev

Na naši spletni strani so navedeni opisi storitev, cene, posebne akcije in ugodnosti, načini plačila in pogoji, ki veljajo v trenutku zaključenega naročila. Vse informacije o storitvah, ki so poslane po elektronski pošti ali drugače, se smatrajo za uradni dopis in imajo moč pogodbe. Agencija je dolžna naročniku zagotoviti storitve, ki imajo vsebino in lastnosti opisane na ta način ter skrbeti za njegove pravice in interese, v skladu s poslovnimi praksami te dejavnosti.
Agencija je dolžna naročnika seznaniti z vsemi pogoji, ki jih predvidevajo mejni, zdravstveni, carinski, religijski in drugi ustrezni predpisi njegove države, kot tudi države, v katero potuje. Pred nakupom je, na zahtevo naročnika, dolžna v tiskani ali elektronski obliki, podati ves dodatni promocijski material, vse ustrezne informacije v zvezi s potovanjem in mu predstaviti te pogoje.

Agencija ponuja storitve preko: spletnih trgovin, opisov na spletnih straneh, elektronske pošte in fizično. Vse navedbe iz ponudbe, kot tudi podatki, vsebovani v promocijskih materialih, vas po nakupu obvezujejo k njihovemu izpolnjevanju.
Če se z agencijo dogovori za posebno storitev, ki ni opisana na portalu (a o čemer obstaja zapis v elektronski ali drugi obliki), ima takšen dogovor prednost v odnosu na standardne ponudbe na spletnih straneh.

2. Plačilo

2.1. Pogoji plačila

2.1.1. Cene
V vse cene so vključeni davki, skladno z zakoni Republike Hrvaške, in vse pristojbine, vezane za zgoraj opisano storitev. Skupna cena mora biti vidna na ponudbi, preden naročnik zaključi naročilo.

2.1.2. Čas vplačila
V skladu s temi Pogoji je naročnik dolžan storitev vplačati v najkasneje 14-ih dneh pred začetkom potovanja, razen če sporazumno ni določena drugačna dinamika plačila. Po plačilu boste prejeli obvestilo agencije, ki bo potrdila uspešnost plačila. V primeru neuspešnega, vas bomo na to opozorili po elektronski pošti ali telefonu. Če tudi po tem plačilo ni izvedeno, se šteje, da ste storitev odpovedali.
Izjemoma je v naši spletni trgovini včasih možno plačati potovanje le nekaj ur pred odhodom, če to omogoča naša spletna aplikacija (opisano v 2.2.1. členu).

2.2. Načini plačila

2.2.1. Enkratno plačilo izbrane storitve prek kreditnih kartic Maestro, Mastercard® in Visa, v naši spletni trgovini.
Informacije o izletih lahko preberete na naših spletnih straneh. Naročnik v primeru zanimanja najde datum, ki je na voljo, izbere število oseb, če želi, pa rezervacijo plača s kartico. Po plačilu naročnik prejme naš kupon (voucher), z vsemi informacijami, potrebnimi za porabo storitve. Podroben opis najdete na naši strani za podporo.

Izjava o varnosti plačila s kartico
Spletno plačilo izvaja sistem T-Com PayWay (na Hrvaškem HT PayWay). HT PayWay uporablja najsodobnejše standarde varstva podatkov "Secure Socket Layer (SSL)" protokol s 512-bitno šifriranje in SHA-512 algoritem. ISO 8583 protokol zagotavlja, da je izmenjava podatkov med T-Com sistem in centrov za pridobitev dovoljenja za kreditne kartice podjetja storiti v zasebnem omrežju, ki je zaščitena pred nepooblaščenim dostopom z dvojnim "firewall" slojem.

Izjava o zasebnosti
Agencija se zavezuje k varovanju osebnih podatkov strank z zbiranjem samo bistvenih informacij o strankah, ki so potrebne za izpolnitev storitve (v skladu z GDPR, opisano v členu 8.). Občutljivi podatki s kartice bodo vneseni neposredno v HT PayWay sistem hrvaškega telekoma.

Izjava o pretvorbi
Plačani znesek bo pretvorjen iz vaše valute v lokalno valuto (evro, €, EUR) na dan plačila po običajnem menjalnem tečaju banke izdajateljice (če vaša valuta ni evro).

2.2.2. S splošno položnico ali internetnim bančništvom
V tem primeru bo naročnik na svoju e-pošto prejel predračun z vsemi podatki, potrebnimi za vplačilo, vključno s številko transakcijskega računa, na katerega morate vplačati, in vrednostjo naročila. Vplačilo na transakcijski račun lahko nato opravite z uporabo internetnega bančništva, prek nakaznice in z gotovino, preko banke, pošte.

2.2.3. Plačilo v gotovini.
V tem primeru nas mora naročnik fizično obiskati. Po plačilu, izdamo fiskalni račun v skladu z zakonskimi predpisi.

HT PayWay
Maestro
Mastercard® Mastercard®
Visa Visa

3. Nepravilnosti pri izvedbi storitve

Če opazite, da se storitev ne izvaja v skladu z opisom iz ponudbe, nas morate nemudoma obvestiti po elektronski pošti na excursionsheju@gmail.com ali po telefonu na +385 989485604. Dolžni smo takoj odreagirati in poskusiti odpraviti morebitne nepravilnosti. Če to ni mogoče, je nadaljnji postopek opisan v 4. poglavju teh Pogojev.

4. Obveznosti agencije ob spremembi ali neizpolnjevanju kupljene storitve

4.1. Splošna obveznost agencije (seznanitev s Pogoji)

Agencija je dolžna zagotoviti izvedbo zgoraj navedene storitve kot organizator potovanja. Kot posrednik je dolžna zagotoviti, da se naročnik seznani z obveznostmi organizatorja potovanja. Če je agencija pred začetkom potovanja seznanjena z večjo spremembo programa, je dolžna o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika in mu lahko ponudi spremenjeno storitev, z navedbo sprememb in vplivu teh sprememb na ceno.

4.2. Sprememba programa (nadomestni dogovor)

V 24-ih urah po prejemu ponudbe za spremembo te pogodbe mora naročnik sprejeti spremenjeno pogodbo o organiziranju potovanja ali zavrniti spremembe. Odsotnost odgovora se šteje kot zavrnitev. V primeru zavrnitve, se pogodba prekine, brez obveznosti agencije in naročnika za nadaljnje nadomestilo škode in stroškov, ampak vam v tem primeru v roku 5-ih dni od dneva prejema obvestila, da se ponujeni spremenjeni turistični aranžma ne sprejema, vrnemo vplačani del cene. Če zavrnete sprejem revidirane pogodbe, lahko na naš predlog sprejmete nadomestni turistični aranžma. Ta nadomestni turistični aranžma lahko organizator potovanja naročniku dostavi hkrati s ponudbo spremenjene pogodbe. Naročnik se mora glede sprejema nadomestnega turističnega aranžmaja odzvati v roku 24-ih ur po prejemu ponudbe.

4.3. Vračilo presežka sredstev

Če je cena nadomestne storitve nižja in jo naročnik sprejme, mora agencija v roku 5-ih dni vrniti preplačani del cene, ki se šteje od datuma sprejema nadomestnega turističnega aranžmaja. V tem primeru naročnik ni upravičen do povpraševanja v odnosu do agencije na osnovi kakršne koli pravne podlage, razen pravice do povračila dela cene, če ima zamenjani turistični aranžma nižjo ceno.

4.4. Nepredvidljive okoliščine

Agencija lahko z enostransko izjavo v celoti ali delno prekine to pogodbo, če pride do nepredvidljivih okoliščin, ki bi v času sklenitve pogodbe predstavljale utemeljen razlog, da ne pride do sklenitve pogodbe o organizaciji potovanja (vojna, epidemija, politična kriza, elementarna nesreča). V tem primeru, naročnik ni upravičen do odškodnine, a ima pravico do povračila do takrat vplačanih sredstev, če le-ta niso posredovana tretjim osebam, ali če agencija tega ni dolžna storiti. Če potovalnega programa ni mogoče ustrezno spremeniti in naročnik iz utemeljenih razlogov ne sprejme sprememb, je agencija na lastne stroške dolžna naročniku omogočiti povratek do kraja odhoda ali katerega drugega kraja, če se naročnik s tem strinja.

4.5. Odstop agencije od storitve

Če ne izvedemo pogodbene storitve in ni nobenih nepredvidljivih zunanjih okoliščin, moramo nemudoma vrniti vplačana sredstva. Če agencija ni opravila celotne pogodbene storitve ali če oceni, da ne bo mogla zagotoviti večine vključenih storitev, se lahko, s privolitvijo naročnika, spremeni program za nadaljevanje potovanja in če je potrebno, naročniku povrne tudi razliko med pogodbenimi in dejansko opravljenimi storitvami.

5. Odstop naročnika

Naročnik lahko pisno odpove pogodbo o potovanju. V tem primeru, agencija zadrži vplačani znesek, v višini, odvisni od datuma preklica potovanja, po naslednjem razporedu:

  • 14-8 dni pred odhodom: 50 % cene storitve,
  • 7,99-0 dana pred odhodom: 100 % cene usluge.

V primeru predložitve veljavnega zdravniškega potrdila oz. dokazila, da je nastopila višja sila (prometna nesreča, smrtni primer), bo agencija povrnila celoten znesek, v primeru, da je organizator potovanja, oz. svojo provizijo, kot posrednik v primerih, če denar ali njegov del ni bil fizično posredovan tretjim osebam, ali če to ni dolžnost agencije.

6. Obveznosti naročnika

Naročnik mora agencijo obvestiti o vseh dejstvih v zvezi s svojim zdravjem ipd., ki bi lahko ogrozila odvijanje potovanja in njega ter druge. Teh podatkov agencija ne sme posredovati tretjim osebam, razen tistim, ki so vključene v realizacijo programa. Naročnik je dolžan zagotoviti, da njegovi dokumenti in stvari izpolnjujejo pogoje, ki jih predvidevajo mejni, carinski, zdravstveni in drugi predpisi njegove države, kot tudi države, v katero potuje. Prav tako je dolžan spoštovati običajen hišni red v gostinskih in nastanitvenih objektih ter prevoznih sredstvih. Naročnik je med potovanjem dolžan upoštevati tudi čas odhoda, srečanj in ipd. Torej, v primeru, da ne prispete pravočasno, se lahko, glede na odločitev odgovorne osebe, odide brez vas. Stroške povratka, kot tudi vse druge stroške, v tem primeru krijete sami.

7. Način vložitve pritožbe potrošnika

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, lahko pritožbo glede kakovosti naših storitev v pisni obliki predložite na naslov: Excursions and Services Heinrich, turistična agencija, Supleti 3, 10000 Zagreb, ali po elektronski pošti: (excursionsheju@gmail.com), najkasneje v roku 8-ih dni po opravljeni storitvi. Odgovor na pritožbo podajamo v pisni obliki, najkasneje v 15-ih dneh od datuma prejema pritožbe. Na pritožbi morate obvezno navesti ime in priimek, naslov in elektronska pošta za dostavo odgovora.

8. Uporaba osebnih podatkov (jamstvo zasebnosti)

8.1. Obaveznost zaupnosti osebnih podatkov

Agencija se zavezuje, da bo varovala zasebnost in zaupnost osebnih podatkov vseh naročnikov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vsi naši zaposleni in poslovni partnerji so dolžni spoštovati načela zaščite zasebnosti in tajnosti podatkov. Zbiramo samo nujne, osnovne podatke o naročnikih in jih obveščamo o načinu njihove uporabe. Osebni podatek je informacija, s katero se potrjuje identiteto naročnika. Agencija ne zbira in obdeluje vaših osebnih podatkov, razen ob privolitvi ob naročanju storitev.

8.2. Zbiranje, uporaba in posredovanje osebnih podatkov

Agencija bo vaše osebne podatke uporabljala izrecno za namen tehnične administracije na spletnem mestu, tako da bo lahko imela dostop do posebnih informacij, z namenom zagotavljanja storitve. Ti osebni podatki so shranjeni v informacijskem sistemu agencije, se hranijo na varnem strežniku in so na voljo le tistim, katerim so ti podatki potrebni za zagotavljanje kakovostne storitve. Zaščiteni so pred izgubo, uničenjem, spreminjanjem/ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom, kot tudi nepooblaščenim razkritjem. Uporaba podatkov je omejena na komunikacijo z namenom izvedbe prodajnih transakcij in obveščanja naročnikov, ki to želijo, o novicah in ugodnostih, ki so jim na voljo prek spletne trgovine. Služijo lahko tudi za skupinski prehod meje in pridobitev ribolovnih dovolilnic. Agencija jamči, da osebni podatki nikoli ne bodo dani v vpogled in uporabo tretjim osebam, brez predhodnega soglasja naročnika. To izključuje vpogled pooblaščenih služb izvršne državne oblasti Republike Hrvaške za potrebe preiskovalnih dejanj, na osnovi veljavnega sodnega naloga.

8.3. Pravilnost osebnih podatkov

Z registracijo v obrazcu, potrjujete pravilnost navedenih podatkov in dajete izrecno soglasje, da lahko agencija, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke za namen opisan v členu 8.2. Škodo, nastalo zaradi posredovanja napačnih podatkov, nosite sami.

8.4. Vrsta podatkov, ki se zbiraj

Od naročnika zahtevamo podatke na obrazcu, ki vsebuje osebne kontaktne podatke (kot so elektronska pošta, telefon, ime in naslov, datum rojstva, spol, državljanstvo, številka potnega lista in osebne izkaznice). Te informacije se uporabljajo za namen opisan v členu 8.2.
Agencija nikoli ne zahteva finančnih podatkov, finančne informacije, kot so številka kreditne kartice, ime imetnika kreditne kartice in rok njene veljavnosti.

8.5. Avtomatsko zabeleženi podatki (ki niso osebni)

Ko pridete na naš spletni portal, se avtomatsko (a ne kot del prijave) zabeležijo splošni neosebni podatki. Te informacije uporabljamo za ocenjevanje obiskanosti naših spletnih strani in izboljšanje njihove vsebine ter funkcionalnosti. Takšni podatki se ne uporabljajo za druge namene in ne dajejo tretjim osebam, razen če zakon ne zahteva drugače.

8.6. Piškotki

Agencija jih uporablja izključno zaradi zbiranja podatkov, povezanih z obiskom naših spletnih strani, opazovanja dodatne funkcionalnosti in za namen ocene učinkovitosti svoje prisotnosti na internetu.

8.7. Povezave do ostalih internetnih strani

Ta izjava o zaščiti osebnih podatkov se nanaša na vse internetne strani in njihove poddomene agencije.

8.8. Pravica do informacij

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z našo politiko zaščite osebnih podatkov in obdelavo podatkov, nas brez zadržkov kontaktirajte po elektronski pošti na: (excursionsheju@gmail.com).